Loading...
© Amnesty International

Spoločne za spravodlivé podmienky v 24-hodinovom opatrovateľstve © Amnesty International

Veľmi vám ďakujeme za vaše nasadenie!

Petícia je uzavretá a už bola odovzdaná. Ďakujeme za vašu účasť!

24-hodinoví opatrovatelia a opatrovateľky vykonávajú v ústraní dôležitú prácu, na ktorú budú mnohí z nás skôr či neskôr odkázaní: Poskytujú nepretržitú starostlivosť a nesú zodpovednosť za tých, ktorí už sa sami o seba postarať nedokážu.

Práca 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek je NENAHRADITEĽNÁ. Pre ľudí, ktorí túto starostlivosť potrebujú, ako aj pre celú spoločnosť.

Napriek tomu pracujú opatrovatelia a opatrovateľky často v neistých, nespravodlivých a nepríjemných podmienkach.

Napriek psychickej a fyzickej náročnosti sú 24-hodinoví opatrovatelia a opatrovateľky často ohodnotení pod úrovňou minimálnej mzdy, pracujú na neprimerane dlhé zmeny a zažívajú diskrimináciu a obťažovanie na pracovisku. Ich práva v Rakúsku nepodliehajú ochrane. 

98 % opatrovateľov a opatrovateliek v Rakúsku pracuje so štatútom samostatne zárobkovo činnej osoby, hoci v praxi majú minimum samostatnosti. To pre nich predstavuje množstvo problémov: Nevzťahuje sa na nich legislatíva o minimálnej mzde, prestávkach v práci, maximálnej pracovnej dobe, dovolenke a práceneschopnosti. Ich prestávky často existujú len na papieri. Často sú v pracovnej pohotovosti na telefóne aj počas noci. V prípade ochorenia znášajú náklady sami: Nárok na nemocenskú dávku majú až od 42. dňa.

Mnohí 24-hodinoví opatrovatelia a opatrovateľky majú nedostatok informácií o svojich právach a povinnostiach v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby. To vedie k tomu, že sú nedostatočne zabezpečení pre prípad straty zamestnania alebo choroby a v najhoršom prípade im hrozí až zadlženie.

Pandémia COVID-19 mnohé nerovnosti a problémy 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek ešte viac prehĺbila. Pri poskytovaní podpory v boji s pandémiou COVID-19 boli opatrovateľky a opatrovatelia konfrontovaní s veľkou byrokratickou záťažou a jazykovou bariérou.

Za právo na férovú prácu! Zabojujme spoločne za práva 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek.

Všetci chceme bezpečné a zdravé pracovné podmienky a spravodlivú peňažnú odmenu za našu prácu. Verejní činitelia zanedbali stanovenie rámcových ľudských práv pre 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateľky v Rakúsku! Je nevyhnutná rýchla zmena systému, ktorá by opatrovateľkám, opatrovateľom, opatrovaným a ich rodinným príslušníkom zaistila lepšie podmienky a bezpečnosť.   

Zabojujme spoločne za lepšiu ochranu práv 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek v Rakúsku.

Právny rámec musí zaistiť, aby všetci 24-hodinoví opatrovatelia a opatrovateľky v Rakúsku mohli pracovať v spravodlivých podmienkach. K tým patrí aj férová mzda a ochrana pred neprimerane dlhým pracovným časom. Je potrebné vybudovať a posilniť kontrolné mechanizmy a možnosti podávania sťažností, aby bolo možné zabezpečiť práva opatrovateľov, opatrovateliek a opatrovaných osôb. Opatrovatelia a opatrovateľky potrebujú efektívnu ochranu pred diskrimináciou a obťažovaním.  Je nevyhnutné celoplošne rozšíriť certifikácie agentúr a zohľadňovať aj práva opatrovateľov a opatrovateliek.

Prečo potrebujeme okamžite zlepšiť ochranu 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek

Ich práca je nenahraditeľná

Rakúske obyvateľstvo starne. Do roku 2040 bude viac ako 25 % obyvateľstva vo veku nad 65 rokov, čím sa zvyšuje potreba pracovníkov v oblasti starostlivosti a opatery. Štát napriek tomu doteraz zlyhával v stanovení rámcových podmienok, ktoré by zaistili ochranu práv 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek v Rakúsku a kvalitu opatrovateľských služieb. Je potrebná okamžitá zmena systému!

„Falošne“ zárobkovo činným osobám sú upierané práva

98 % opatrovateľov a opatrovateliek pracuje so štatútom samostatne zárobkovo činnej osoby, hoci nie sú schopní samostatne riešiť svoje pracovné podmienky a honorár. Ako falošne zárobkovo činné osoby sú vylúčené z ochrany zamestnávateľa, nevzťahujú sa na ne ustanovenia o minimálnej mzde. Ich status ako samostatne zárobkovo činných osôb je potrebné okamžite preveriť a so súhlasom opatrovateľov a opatrovateliek transformovať!

Dvojnásobné riziko práce v nevyhovujúcich podmienkach

V Rakúsku zarábajú ženy podstatne menej ako muži. Migrantky navyše dostávajú o 26,8 % nižšie mzdy ako štátne občianky. Pracovné migrantky sú preto v Rakúsku dvojnásobne ohrozené nevyhovujúcimi pracovnými podmienkami. Stretáva sa tu nerovnosť pohlaví s diskrimináciou na základe pôvodu! My všetci máme právo na férové pracovné podmienky – bez ohľadu na pohlavie, spoločenský status, etnickú príslušnosť, pôvod a iné podmienky.

Čo môžeš urobiť pre posilnenie práv 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek?

Všetci môžeme pomôcť zlepšiť podmienky opatrovateľov a opatrovateliek!

Avizovaná reforma starostlivosti je ideálnym momentom na zaistenie práv opatrovateľov a opatrovateliek. Preto musíme spoločne požadovať zmenu systému! Podpíš petíciu a žiadaj spolu s nami od rakúskej spolkovej vlády a príslušných ministerstiev férové pracovné podmienky pre opatrovateľov a opatrovateľky!

Vďaka zakladaniu kaviarní pre opatrovateľov a opatrovateľky môžeme tvoriť nový priestor pre prepájanie a výmenu informácií a zároveň prejavovať uznanie a vyjadrovať naše hodnoty. Šírenie informácií o možnostiach podpory pre opatrovateľov a opatrovateľky prispieva k tomu, aby opatrovatelia a opatrovateľky poznali svoje práva a vedeli vyhľadať pomoc. Kontrolný zoznam pre výber agentúry ti umožňuje lepšie vyhodnocovať jednotlivé agentúry a tým zabezpečiť dodržiavanie štandardov pre opatrovateľov a opatrovateľky. Túžiš niektorému z 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek jednoducho poďakovať? Objednaj si bezplatne ďakovnú pohľadnicu!

Správa Amnesty

„Chceme len základné práva! 24-hodinovým opatrovateľom a opatrovateľkám sú v Rakúsku upierané ich práva.“ Nová správa Amnesty poukazuje na situáciu v oblasti ľudských práv 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek v Rakúsku.

Zhrnutie je dostupné v nemeckom, anglickom, rumunskom a slovenskom jazyku.

© Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.com

Kaviarne pre opatrovateľov a opatrovateľky

 

Kaviarne pre opatrovateľov a opatrovateľky umožňujú vzájomnú výmenu skúseností, zoznamovanie a predávanie informácií. Pomôž nám rozšíriť kaviarne pre opatrovateľov a opatrovateľky do všetkých regiónov Rakúska a prispej k vytvoreniu kaviarne v tvojom okolí!

 

Zistiť viac

© Amnesty International

Kontrolný zoznam pre výber agentúry

 

Ak rodina potrebuje služby 24-hodinového opatrovateľa alebo opatrovateľky, spravidla nie je času nazvyš. Kontakty na opatrovateľov a opatrovateľky poskytujú sprostredkovateľské agentúry. Kontrolný zoznam by ti mal umožniť agentúru lepšie odhadnúť a uistiť sa, že dodržiava štandardy zachovávania práv opatrovateľov a opatrovateliek.

 

Zistiť viac

 

© Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.com

Podpora a ponuky pre opatrovateľov a opatrovateľky

 

Poradenstvo v materinskom jazyku, kontakt na záujmové skupiny a prístup k informáciám môžu opatrovateľom a opatrovateľkám pomôcť pri riešení problémov. Ako 24-hodinový opatrovateľ nájdeš v zozname prehľad organizácií a iniciatív, ktoré ti môžu pomôcť. Dostupný v 5 jazykoch.

 

Zistiť viac

 

Od rakúskej spolkovej vlády a príslušných ministerstiev požadujeme:

  • Legislatívny rámec musí zabezpečiť, aby boli chránené práva všetkých opatrovateľov a opatrovateliek bez ohľadu na to, či sú samostatne zárobkovo činnými osobami alebo zamestnancami. K nim patrí aj férová minimálna mzda a ochrana pred neprimerane dlhými pracovným časom.
  • Hlasy opatrovateľov a opatrovateliek musia byť vypočuté a ich požiadavky implementované, a to najmä v rámci reformy starostlivosti.
  • Je potrebné vybudovať a posilniť kontrolné mechanizmy a možnosti podávania sťažností, aby bolo možné zabezpečiť práva opatrovateľov, opatrovateliek a opatrovaných osôb. Opatrovateľov a opatrovateľky je potrebné efektívne chrániť pred diskrimináciou a obťažovaním.
  • Je nevyhnutné rozšíriť certifikácie agentúr a zohľadňovať práva opatrovateľov a opatrovateliek. Agentúry musia zároveň plniť svoje povinnosti v rámci starostlivosti o opatrovateľov a opatrovateľky.
  • Je potrebné vybudovať celoplošný systém viacjazyčnej podpory a poradenstva pre opatrovateľov a opatrovateľky.
  • Je nevyhnutné prehodnotiť a prispôsobiť status 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek v pozícii samostatne zárobkovo činných osôb s ich súčinnosťou tak, aby bola ich situácia na trhu práce rovnaká.